Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОМЕЛЯНIВСЬКИЙ КАР'ЄР" - 00292400

Регулярна інформація за 2017 рік
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2018-04-30 11:24:56
Дата останнього розміщення: 2018-04-30 11:24:56

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Переглянути
Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про облігації емітента Переглянути
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Переглянути
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Переглянути
Інформація про зобов'язання емітента Переглянути
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції Переглянути
Інформація про собівартість реалізованої продукції Переглянути
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду Переглянути
Відомості про аудиторський висновок (звіт) Переглянути
Річна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 Переглянути