Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Ненько Станіслав Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.09.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ОМЕЛЯНIВСЬКИЙ КАР'ЄР
2. Організаційно-правова форма емітента Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження емітента 11560 , Житомірська область, Коростенський район, село Горщик вул. Центральна, буд. 71
4. Код за ЄДРПОУ 00292400
5. Міжміський код та телефон, факс (04142) 4-20-83 (04142) 4-20-83
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.09.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 178 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 20.09.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00292400.smida.gov.ua в мережі Інтернет 19.09.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

№ з/п Дата прийняття рішення Вид цінних паперів, що розміщуються Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук) Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.) Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
1 18.09.2017 Облігація підприємства відсоткова 30000 30000000 100
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу: 18.09.2017 року. Назва органу, що прийняв таке рішення: Загальні збори учасників ТОВ "ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ КАР'ЄР" (протокол № 40 Загальних зборів учасників ТОВ "ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ КАР'ЄР" (далі - Товариство) від 18.09.2017 року). Вид, тип цінних паперів: облігації підприємства відсоткові, іменні, звичайні (незабезпечені) серії А. Кількість цінних паперів: 30 000 штук. Сума цінних паперів: 30 000 000,00 гривень. Спосіб розміщення цінних паперів (публічний, приватний): приватний. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 100,000%. Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: власники облігацій мають право з урахуванням умов розміщення: - отримувати номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід у встановлені строки; - подавати облігації Емітенту для викупу, відповідно до умов розміщення; - здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству, з урахуванням умов розміщення. Особи, які є власниками облігацій, набувають вище перелічених прав із моменту зарахування облігацій на їх рахунки у цінних паперах у депозитарних установах. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом. Спосіб оплати цінних паперів: оплата за облiгацiї проводиться грошовими коштами в нацiональнiй валютi України - гривнi. Продаж протягом всього терміну укладання договорів з першими власниками облігацій відбуватиметься за номінальною вартістю. Облігації оплачуються інвесторами виключно грошовими коштами у розмірах та в терміни, передбачені договорами купівлі – продажу облігацій, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів укладання договорів з першими власниками та результатів розміщення облігацій Директором Товариства. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: 15 % ресурсів, залучених від продажу облігацій, Емітент планує використати для закупівлі матеріалів, 70 % ресурсів, залучених від продажу облігацій, – для оплати обладнання та устаткування, 15 % - для оплати робіт, необхідних для збільшення обсягів виробництва та розширення асортименту продукції, що випускається, та переліку послуг, що надаються. Прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, відомості про кількість часток емітента, якими вони володіють: 1) Товариство з обмеженою відповідальністю «БАУ-КАПІТАЛ», в особі директора Пилипенка Сергія Олександровича, що володіє часткою у розмірі 99,0% статутного капіталу Товариства; 2) Пилипенко Олександр Сергійович, що володіє часткою у розмірі 0,66% статутного капіталу Товариства; 3) Суботенко Микола Олексійович, що володіє часткою у розмірі 0,167% статутного капіталу Товариства; 4) Суруп Володимир Юрійович, що володіє часткою у розмірі 0,173% статутного капіталу Товариства. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: облiгацiї Товариства, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення, не конвертуються в iншi цiннi папери. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: іншої суттєвої iнформацiї немає.