Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Таргонський Олег Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 14.03.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ОМЕЛЯНIВСЬКИЙ КАР'ЄР
2. Організаційно-правова форма емітента Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження емітента 11560 , Житомірська область, Коростенський район, село Горщик
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00292400
5. Міжміський код та телефон, факс (04142) 4-20-83 (04142) 4-20-83
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.03.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00292400.smida.gov.ua в мережі Інтернет 14.03.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
13.03.2019 припинено повноваження Директор Ненько Станіслав Володимирович д/н 0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ КАР'ЄР" 13.03.2019 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Рішення учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ КАР'ЄР" від 13.03.2019 року Посадова особа Ненько Станіслав Володимирович, яка займала посаду Директор, припинила повноваження з 13.03.2019 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Пакетом акцій емітента не володіє, емітент акцій не випускав. Зміни у персональному складі посадової особи віжбулися в зв'язку із поданням заяви про звільнення за згодою сторін. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
13.03.2019 обрано Директор Тарковський Олег Миколайович д/н 0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято єдиним учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ КАР'ЄР" 13.03.2019 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Рішення учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ КАР'ЄР" від 13.03.2019 року. Таргонський Олег Миколайович обрано на посаду Директор з 14.03.2019 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Пакетом акцій емітента не володіє, емітент акцій не випускав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: невизначений. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2011 р. - 2017 р. - директор, головний інженер ТОВ "Омелянівський кар'єр"; 2017 р. - 2019 р. - віце-президент ПГБ "Ковальська". Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.